«تقاضا‌ی تغییر نام شاهین در استان مرکزی»

در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ :
moji

Chera baad az ehanat Salman roshdi ,esme Salman Farsi ra taghir nadadan ,va kheili digar az mored haye moshabeh.

در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ :
Chera esme Salman Farsi ra

Chera esme Salman Farsi ra baad az ehanate Salman Roshdi be piambar
taghir nadadan,va ya kheili az mored haye moshabeh digar.

در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ :
پيشنهاد

اگر واقعا راست ميگن و مرد هستند اسمشونو بزارن نقي


www.digarban.com (2017)