رادان: لقمه حرام باعث بی‌بصیرتی می‌شود

در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۲ :
مرتضوی ـ رادان ـ فدایی مثلث جنایت کهریزک

آخه شتر مرغ نا محترم
تو لقمه حلال و حرام سرت میشه ؟

آقای «بس س سی»! باز هم از اونروزها شاید بیادکه از شدت وحشت در تلویزیون ضرغامی پلید به جای اینکه بگی کشتار مردم درروز عاشورای ۱۳۸۸ در دست «بررسی» هست میگفتی در دست «بس س سی» هست!
دست روزگار اون کله پوک شبیه شتر مرغت رو به سنگ خواهد کوبید؛ فعلا بچاپ تا از قافله عقب نمونی.

در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۲ :
لقمه حرام

اری همین لقمه حرامی که اقای رادان همیشه خورده اند ومیخورند باعث شده بصیرت نداشته باشد والان را هم مثل زمان احمدی نزاد بداند


www.digarban.com (2017)